Järjestyssäännöt – KOY Kurtenia

Yleiset järjestystä koskevat määräykset
 • Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutonkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.
 • Talon asukkaat ovat vastuussa siitä, että heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.
 • Talon asukkaiksi katsotaan jokainen, joka oleskelee talossa yli 14 vuorokautta, tai jonka oleskelu taloyhtiössä on säännöllistä. Jokaisen edellä mainitun henkilön, joka ei tee erillistä muuttoilmoitusta taloyhtiöön, on ilmoitettava nimi, syntymäaika, oleskelun kesto sekä viralliset yhteystiedot isännöitsijälle.
Yhteiset tilat
 • Ulko-ovet pidetään suljettuna.
 • Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty. Tavaroita saa säilyttää vain niille varatuissa tiloissa.
 • Yleisten tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.
 • Yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Ulkoalueet
 • Piha-alue pidetään siistinä.
 • Talous-, kierrätettävät jätteet ja muut roskat on vietävä niille varattuihin jäteastioihin. Asukkaan tulee itse huolehtia tarpeettomaksi käyneiden huonekalujen, kodinkoneiden, ongelmajätteiden (mm. öljyt, renkaat, akut,) korjausjätteiden tms. poiskuljetuksesta.
 • Polkupyörät yms. pidetään niille varatuissa paikoissa.
 • Roskien ja tupakantumppien heittäminen parvekkeelta pihaan on ehdottomasti kielletty.
Pysäköinti, autopaikat
 • Kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että hälytysneuvoille tarkoitetut ajotiet tai muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. (Pelastuslaki 13.6.2003/468) Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä. (Pelastuslaki 13.6.2003/468). Huolehdithan siis, että pihalla ei pysäköidä.
Huoneistot ja asumisrauhan säilyttäminen
 • Kaikenlainen meluaminen ja metelin aiheuttaminen on kielletty kello 22:00 – 7:00 välisenä aikana. Perhe- ja muiden juhlien tai vierailujen sattuessa yöaikaan, on niistä tiedotettava ympärillä asuville naapureille.
 • Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista, lämpö- ja vesilaitteissa sekä viemäreissä ja muista johtovaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava isännöitsijälle tai kiinteistöhuollolle (yhteystiedot löytyvät rappukäytävien ilmoitustaulusta). Ilmoituksen laiminlyömisen johdosta aiheutuneista kuluista asianomainen voidaan saattaa korvausvelvolliseksi.
 • Melua aiheuttavat muutos- ja korjaustyöt on suoritettava siten, ettei niistä aiheudu naapureille kohtuutonta häiriötä. Vesi- ja sähkölinjojen sulkemiseen tarvitaan aina yhtiön lupa.
 • WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka voivat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen.
 • Huoneistoja ei saa tuulettaa porrashuoneisiin.
Rakennusten kunnossapito
 • Portaiden, käytävien ja ulkoseinien likaaminen on ehdottomasti kielletty. Joka tavalla tai toisella likaamiseen syyllistyy, huolehtikoon viipymättä sen puhdistuksesta. Portaissa ja käytävissä ei saa meluta, eikä asiattomasti oleskella.
 • Mainoskilpiä, julisteita, ulkoantenneja ym. rakenteita ei saa ilman hallituksen lupaa.
 • Helposti sytyttävää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää kellareissa, yleisissä tiloissa tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu (Pelastuslaki 13.6.2003/468).
 • Porraskäytävissä ei saa säilyttää mitään tavaraa (Pelastuslaki 13.6.2003/268).
Kotieläimet
 • Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä huoneistojen ulkopuolella sekä piha-alueella, eivätkä kotieläimet saa häiritä talon asukkaita.
 • Kotieläimet eivät myöskään saa liata yhtiön rakennuksia tai kiinteistön aluetta. Eläimen omistaja on velvollinen siivoamaan eläimensä aiheuttamat jätökset välittömästi tai ne voidaan siivoutta omistajan kustannuksella.
 • Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä (Järjestyslaki 23.6.2003/612 § 14)
 • Lintujen ruokinta on kielletty.
 • Jokainen on velvollinen siivoamaan jälkensä
Järjestyssääntöjen valvominen ja rikkominen
 • Näitä järjestyssääntöjä voi hallitus muokata tarvittaessa. Muutoksista on ilmoitettava asukkaille ilmoitustaulussa.
 • Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston haltuunoton tai vuokrasopimuksen purkamisen.
 • Tämän järjestyssäännön antamien ohjeiden ja määräysten noudattamista valvovat yhtiön hallitus, isännöitsijä ja huoltomiehet. Heidän huomautuksiaan on noudatettava.