Utdelning


INFORMATION OM HUR NI ANSÖKER OM OCH REDOVISAR FÖR UNDERSTÖD FRÅN HARRY SCHAUMANS STIFTELSE

Vem kan ansöka om understöd från Harry Schaumans Stiftelse?

Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten.

Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar. Stiftelsen ger inte stipendier och understöd till studerande och privatpersoner, utan dessa delas ut av Svensk-Österbottniska Samfundet (http://aws.samfundet.fi/).


Ansökningstiden

Ansökningstiden för understöd går ut varje år den 28 februari. Ansökningsrundan för 2017 inleds 2.1.2017 och avslutas 28.2.2017.


Anvisningar för att ansöka om understöd

Ansökan kan endast göras elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem. (https://soshssansokan.kulturfonden.fi/)

  1. Ifall ni INTE tidigare har ansökt om understöd via Harry Schaumans Stiftelses elektroniska ansökningssystem, ska ni registrera er i ansökningssystemet.
  2. För att kunna ansöka om understöd från Harry Schaumans stiftelse ska ni registrera er som organisation.
  3. Era ansökningar når ni framöver via era egna användarkoder, som skapades första gången ni registrerade er i ansökningssystemet.
  4. Ifall ni tidigare ansökt via Harry Schaumans Stiftelses elektroniska ansökningssystem, ska ni INTE registrera er på nytt, utan använda era gamla användarkoder.
  5. Fyll i ansökan steg för steg. Det går inte att sända in en ofullständigt ifylld ansökan.
  6. Ansökan behöver inte färdigställas genast utan kan sparas och öppnas flera gånger.
  7. Kompletteringar av ansökan kan göras under ett dygn efter att den har blivit insänd.
  8. En bekräftelse att ansökan har emottagits och besked om hur behandlingen av ansökan fortskrider sänds per e-post till den ansökande.
  9. Vid behov kan ni öppna ansökan igen efter att den har inlämnats.
  10. Den elektroniska ansökan ska INTE skrivas ut, undertecknas eller sändas in per post till Harry Schaumans Stiftelse. Det räcker med att den har sänts in via ansökningssystemet.

OBS! Ofullständiga ansökningar behandlas inte! 

Redovisning av erhållna understöd

Redovisningen kan endast göras elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem. (https://soshssansokan.kulturfonden.fi/)

Det erhållna understödet skall redovisas inom ett år efter utbetalningen av understödet har skett. Från och med år 2017 kontrollerar vi, i samband med att vi behandlar nya ansökningar, att tidigare bidrag har redovisats. Inga kvitton behöver bifogas till redovisningen, men de ska finnas tillgängliga under två års tid för eventuell kontroll.

Ett meddelande med en länk till den elektroniska redovisningen sänds ut till de som har blivit beviljade understöd. Det finns även möjlighet att logga in i ansökningssystemet, för att där göra den elektroniska redovisningen. (https://soshssansokan.kulturfonden.fi/)

Redovisningen skall vara inlämnad senast 31.3.2017


Ta kontakt

För mera information om Harry Schaumans Stiftelses understöd kontakta:

Gunilla Toivonen
Assistent
Telefon: (06) 7848 905
Mobil: 040-3526 485 

Tom Westermark
VD
Telefon: (06) 7848 901
Mobil: 050-3112 110


Allmän information   

Harry Schaumans Stiftelse delar direkt ut 30 procent av utdelningsmedlen. 70 procent av utdelningen tillfaller enligt stiftelsens stadgar Svensk-Österbottniska Samfundet (SÖS). Ansökningar om stöd från SÖS utdelning riktas direkt till samfundet. Mera information om Svensk-Österbottniska Samfundets utdelning av understöd hittar du på deras hemsida: http://aws.samfundet.fi/

Harry Schauman var en av grundarna till Svensk-Österbottniska samfundet 1920 för att ”befordra vetenskap, litteratur och konst” i Österbotten. Harry Schaumans Stiftelse inledde sin verksamhet 1933 efter Schaumans död. Stiftelsens huvuduppgift är enligt Harry Schaumans testamente att förvalta och förkovra Schaumans testamenterade förmögenhet och att idka utdelning till vetenskap, kultur och utbildning på svenska i Österbotten 

Stiftelsens utdelning har vuxit kraftigt under 2000-talet och uppgår nu till en miljon euro. Tyngdpunkten har legat på den högsta utbildningen. De största bidragsmottagarna har varit de universitet som bedriver utbildning på svenska i Vasa: Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors universitet och Vasa universitet.

HSS har tagit initiativ till, skapat och möjliggjort nya utbildningar i regionen. Den tvåspråkiga juristutbildningen som Helsingfors universitet bedriver i Vasa är viktig för Vasa som ledande domstolsstad och för utbildningen av svenskspråkiga och svenskkunniga jurister i Finland. Diplomingenjörsutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa knyter akademin till Nordens största energikluster som finns i Vasa. Landsbygdsprofessuren möjliggör viktig forskning om de finlandssvenska bygderna.

Stöd till medierelaterad forskning och utbildning ligger en tidningsägande stiftelse varmt om hjärtat. HSS är med och finansierar professuren i masskommunikation vid Åbo Akademi i Vasa. De österbottniska medierna stöds också via finlandssvenska samprojekt för bland annat språkvård, fortbildning och praktikstipendier.

Förutom tyngdpunktsområdena ger stiftelsen årligen bidrag till ett femtiotal mindre projekt inom kultur och utbildning.

Utdelningsutveckling 1970-2017

Utdelningen har vuxit kraftigt under 2000-talet.

Ansökningstiden 2017:
2.1- 28.2.2017

Ansökningsblanketten

Redovisningsblanketten