Dataskyddsbeskrivning

1. Registeransvarig

Harry Schaumans Stiftelse r.s. (”Stiftelsen”)
FO-nummer: 0216806-9a
Adress: Hovrättsesplanaden 11 A 22
65100 VASA
Telefon: (06) 7848 900
E-post: info@hss.fi

2. Registeransvariges kontaktuppgifter

Registeransvarige
Telefon: (06) 7848 900
E-post: info@hss.fi

3. Registrets namn

Schaumans Stiftelse r.s. kontaktpersons-, hyresgästs- och marknadsföringsregister.

Ditt förtroende är av yttersta vikt för oss, och vi tar därför ansvar för att skydda din integritet när du överlåter uppgifter till Stiftelsen. Denna dataskyddsbeskrivning förklarar hur vi samlar in och använder information om våra kontaktpersoner för ansökningar om understöd, hyresgäster, personer som ansöker om en lägenhet, arbetssökandes och våra samarbetspartners kontaktpersoner och övriga kontakter, och hur vi skyddar våra användares integritet.

4. Personuppgifternas användningsändamål och grund

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • för att hantera ansökningarna
 • för att utveckla kundservicen och uthyrningsverksamheten
 • för analytiska ändamål och för statistikföring
 • för uppföljning av webbplatsens besökstrafik
 • fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
 • för att uppfylla säkerhetskrav och andra lagenliga krav

Grunden för att behandla personuppgifterna baserar sig i första hand på kund- och avtalsförhållande, medgivande som den registrerade gett eller på Stiftelsens berättigade intresse.

5. Registrets informationsinnehåll och personuppgiftsgrupper

Registret kan bl.a. innehålla följande personuppgifter:

 • personlig information, som namn, kön, födelsetid
 • information om arbetsförhållandet hos den organisation som du representerar så som arbetstagare, titel, position inklusive preferenser och intressen i professionella sammanhang
 • kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-post)
 • information om betalningsmetod samt faktureringsinformation
 • uppgifter som lämnats i samband med skapandet av konto: lösenord (krypterat), ålder, ort, kön, konto ID
 • övriga uppgifter som samlats in med användarens specifika godkännande

6. Registrets normala informationskällor

I allmänhet samlar Stiftelsen in personuppgifter direkt från dig eller från andra personer sammankopplade med den organisation som du representerar. Dessa personer kan vara en förman eller en kollega. Om organisation hos vilken du är anställd ansöker om bidrag etc. via ett dotterbolag, kan vi samla in information om dig genom dotterbolaget. Uppgifter kan också uppdateras från Stiftelsens andra personregister, från samarbetspartners personregister samt från myndigheter och andra företag i den mån lagen tillåter.

7. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan vi vara tvungna att lagra uppgifter längre än den ovannämnda tidsperioden.

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades meddelande till Stiftelsen.

8. Överlåtelse och överföring av personuppgifter

Stiftelsen kan använda sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för upprätthållande av sin verksamhet, kundservice, administration av bokningsinformation, undersökningar och kundmeddelanden. Dina personuppgifter kan överlåtas till Stiftelsens underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning.

Ovannämnda dylika tredje parter får inte använda dina uppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som Stiftelsen fastställt. Stiftelsen förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställe.

9. Sociala plug-ins

När du använder våra hemsidor erbjuds du att dela information på sociala medier, så som till exempel Facebook, via en social plug-in (exempelvis genom att tipsa en annan användare om en annons via sociala medier). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:

 • datum och tid för ditt besök;
 • Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker;
 • din IP-adress;
 • vad du använt för webbläsare;
 • vad du använt för operativsystem;
 • ditt användarnamn om du är en registrerad användare av det sociala mediet och, om tillämpligt, ditt för-och efternamn; och
 • den information som du använt denna specifika plug-in för.
 • I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare.

10. Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig finns sparade hos Stiftelsen. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag. Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt.

Motsättnings- och begränsningsrätt

Du har när som helst rätt att motsätta dig behandling av uppgifter som berör dig om du upplever att vi har behandlat informationen lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla sagda uppgifter.

Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Elimineringsrätt

Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör dig raderas ur våra register. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna följa våra lagstadgade skyldigheter eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Överföringsrätt

I den mån du har själv levererat uppgifter till oss och dessa uppgifter behandlas med ditt medgivande eller uppdrag som grund, har du rätt att få dylika uppgifter i huvudsak i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.

Förbud mot direktmarknadsföring

Du har när som helst rätt att förbjuda att den registrerades uppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

Besvärsrätt

Du har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om vi inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

Övriga rättigheter

Om uppgifter behandlas på basis av ditt medgivande, har du rätt att återkalla medgivandet genom att meddela detta till oss enligt punkt 11 i denna dataskyddsbeskrivning.

11. Kontakt

Du bör sända en begäran som gäller dina rättigheter per e-post till den adress som nämns i punkt 2.
Vi kan be dig att specificera din begäran samt bestyrka din identitet före begäran behandlas. Vi kan även neka att begäran uppfylls på grunder som föreskrivs i den tillämpliga lagen.

Vi svarar på begäran inom en (1) månad från att begäran har framställts.

12. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Registrets uppgifter används varken till automatiskt beslutsfattande eller till profilering av de registrerade.

13. Principer för skydd av registret

Att skydda registrerade uppgifter är viktigt för Stiftelsen. Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de som är i Stiftelsens tjänst samt andra definierade personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har tillgång till registret. Alla de som använder uppgifter i registret är bundna av sekretessplikt.

14. Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Stiftelsen utvecklar ständigt sin verksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på sin webbplats. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att de registrerade regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

(Beskrivningen uppdaterad 26.6.2018)