Viktiga händelser år 2020

Harry Schaumans Stiftelses verksamhetsberättelse för år 2020 kan laddas ner via följande länk: Verksamhetsberättelse 2020

  • Stiftelsens ordinarie verksamhet, dvs att stöda vetenskap, utbildning och kultur, bedrevs genom den årliga utdelningen. Den totala utdelningen var 850.500 euro.
  • Coronapandemin har påverkat samhället under året, och därmed även stiftelsen. Den största ekonomiska effekten märktes inom dotterbolaget HSS Media Ab genom att annonsmarknaden påverkades kraftigt negativt. Stiftelsens uthyrningsverksamhet har endast påverkats marginellt av pandemin.
  • Värdeutvecklingen för stiftelsens värdepappersinvesteringar följde de allmänna finansmarknaderna som under våren 2020 påverkades kraftigt negativt av pandemin. Sedan april månad har de flesta finansmarknader återhämtat sig och uppvisar relativt höga tillväxtsiffror för helåret 2020. Utvecklingen motsvarade i stort relevanta jämförelseindex. Totalavkastningen på stiftelsens värdepappersinvesteringar var 9,8 % och direktavkastningen uppgick till ca 1,3 %.
  • Projektet för utvecklingen av köpcentret Espen (f.d. HS Center) slutfördes under året. Stiftelsen sålde hela sitt innehav i tre fastighetsbolag vid Nedre torget i februari 2020. I affären ingick de helägda fastigheterna HS Center Ab och FAB Vasa Unitas samt innehavet (65%) i FAB Vasa Commerce. Köpare var den finländska fastighetsfonden Trevian.
  • HSS Media Ab:s resultat var gott under 2020 trots kraftig minskning av annonsförsäljningen. De digitala prenumerationsintäkterna ökade märkbart under året, vilket bidrog till att de totala prenumerationsintäkterna ökade något. Olika kostnadsminskningar kompenserade i övrigt annonstappet. Under året förvärvades verksamheten i Radio Vaasa.