Viktiga händelser år 2019

Harry Schaumans Stiftelses verksamhetsberättelse för år 2019 kan laddas ner via följande länk: Verksamhetsberättelse 2019

  • Stiftelsens ordinarie verksamhet, dvs att stöda vetenskap, utbildning och kultur bedrevs genom den årliga utdelningen. Den totala utdelningen var 1.002.600 euro.
  • Värdeutvecklingen för värdepappersinvesteringarna följde de allmänna finans-marknaderna som varit generellt gynnsam. Utvecklingen motsvarade i stort relevanta jämförelseindex. Totalavkastningen var 17,3% och direktavkastningen uppgick till ca 1,4 %.
    Projektet för utvecklingen av köpcentret Espen (f.d. HS Center) slutfördes under året. Köpcentrets uthyrningsgrad 31.12.2019 var ca 95%.
    Byggandet av det nya kombinerade kontors- och bostadshuset i hörnet av Sand-ögatan och Skolhusgatan, BAB Solsidan i Vasa, slutfördes i september 2019. HSS Media Ab:s resultat var gott under 2019. I synnerhet de digitala prenume-rationsintäkterna ökade. Under året förvärvades 91% av Seger Marketing Ab. Förvärvet var ett led i HSS Medias strategi att bredda verksamheten.
    Under hösten 2018 inleddes ett omfattande strategiarbete Arbetet blev klart under våren 2019. En väsentlig förändring är att målallokeringen för fastighets-investeringar minskats. Som ett led i att uppnå de reviderade strategiska mål-sättningarna, beslöts att avyttra fastighetshelheten vid Nedretorget. 14.2.2020 slutfördes försäljningen av HS Center Ab, FAB Vasa Unitas samt stiftelsens innehav i FAB Vasa Commerce.