Info för boende

På den här sidan hittar du information du behöver när du bor i våra fastigheter. Ifall du är på väg att flytta in hittar du råd och tips på den här sidan.

Har du en kran som läcker eller ett avlopp som är stockat? Då ska du meddela saken till oss så fort som möjligt.

…………………………….

Skolhusgatan 4 (BAB Strandkvarnen)
Skolhusgatan 23 (BAB Solsidan i Vasa)
Hovrättsesplanaden 11 (FAB Kurtenia)

Gör felanmälan här eller via appen Avaa.io
Vid brådskande ärenden: 029 1700 750 (24/7 dejour) / Vaasan Korttelihuolto Oy

…………………………….

Handelsesplanaden 23 (BAB Libris Vasa)
Sandögatan 6 (FAB Österbottens Hus)

Gör felanmälan här
Vid brådskande ärenden: 020 530 5700 (24/7 dejour, avgiftsbelagt nummer) / Are Oy

…………………………….

Wasaborgsgränd 4 (BAB Folkhälsanhuset Wasa)

Gör felanmälan här
Vid brådskande ärenden: 029 1700 750 (24/7 dejour) / Vaasan Korttelihuolto Oy

Dörröppningstjänsterna är avgiftsbelagda och faktureras kunden. Vid dörröppning krävs att vi kan identifiera personen som är i behov av tjänsten. Det betyder att du skall kunna visa upp identitetsbevis samt att det på dörren som skall öppnas står samma namn som på identitetsbeviset.

…………………………….

Om du bor på:

Skolhusgatan 23 (BAB Solsidan i Vasa)
Hovrättsesplananden 11 (FAB Kurtenia)
Wasaborgsgränd 4 (BAB Folkhälsanhuset Wasa)

Beställ dörröppning via NYQS Oy 0400-230 001

…………………………….

Om du bor på:

Handelsesplanaden 23 (BAB Libris Vasa)
Skolhusgatan 4 (BAB Strandkvarnen)

Beställ dörröppning via Securitas larmcentral 0600-13513

Dörröppningstjänsterna är avgiftsbelagda och faktureras kunden. Vid dörröppning krävs att vi kan identifiera personen som är i behov av tjänsten. Det betyder att du skall kunna visa upp identitetsbevis samt att det på dörren som skall öppnas står samma namn som på identitetsbeviset.

Hyresgästen ansvarar för underhållet av lägenheten. Som hyresgästen är du skyldig att omedelbart göra en felanmälan till fastighetens servicebolag om du upptäcker brister, slitna delar eller reparationsbehov.

Via felanmälan kan du också beställa sådana arbeten som du betalar själv.

Objekt/ UppdragUtförs avBetalareAnmärkningar
Bolaget eller HSSHyresgästenBolaget eller HSSHyresgästenFrån fall till fall
Flyttstädningxx
Städning och enklare underhåll under hyrestidenxx
Skyldighet att meddela om fel och bristerx
Nycklar och lås
Låsservicexx
Smörjning av låsenxx
Anskaffning av tilläggsnycklar (det är absolut förbjudet att göra egna kopior av nycklarna)xxMeddela disponenten
Seriesättning av låsetxxMeddela disponenten
Installation och underhåll av säkerhetslåsxxLämnas kvar vid flytt
Lägenhetens ytterdörr
Smörjning av gångjärnenxx
Dörrtätningarxx
Reparation av dörren inklusive utrustningxx
Montering och underhåll av säkerhetskedjaxx
Montering och underhåll av titthålxx
Fönster
Fönstertätningarxx
Reparation av fönsterbeslagxx
Förnyande av fönstrets innerglasxx
Förnyande av fönstrets ytterglasxx
Reparation och målning av karmar och bågarxx
Reparation av balkonginglasningxx
SpjälgardinerxxLämnas kvar vid flytt eller återställer ytor
Tillbehör till gardinstängerxxxxx
Lägenhetens mellandörrar
Smörjning av lås och gångjärnxx
Reparation av dörren inklusive utrustningxxxx
Målning av dörrarxxxx
Lägenhetens ytor (väggar, tak och golv)
Målning och tapetseringxx
Målning och tapetsering som utförs av hyresgästenxx
Reparation av ytor i våtutrymmenxx
Reparation av bastupanelxx
Reparation och förnyande av golvmaterialxx
Fast inredning
Målning och underhåll av inredningenxx
Förnyande av bastulavarxx
Uppvärmning
Justering och reparation av värmeelementenxx
Luftning av värmeelementenxx
Ventilation
Rengörning och sotning av kanalernaxx
Rengörning av frånluftsventilernaxx
Reparation och injustering av frånluftsventilernaxx
Rengöring av tilluftsventilernaxx
Byte av filter i lägenhetens egen ventilationsmaskinxx
Användning av lägenhetens ventilationx
Reparation och underhåll av ventilationsmaskinerxx
Rengöring av spisfläktens filterxx
Reparation av spisfläktenxx
Vatten och avlopp
Rengörning av vattenkranarnas munstyckenxx
Reparation och förnyande av vattenkranarnaxx
Förnyande av duschslangenxx
Reparation och förnyande av WC-stol samt lavoarxxHyresgästen ersätter för skador hen själv har orsakat
Anslutning av diskmaskin. (Hyresgästen sörjer för uppbevarande av eventuell fast inredning samt dess återmontering)xxArbetet beställs av husets fastighetsservice
Anslutning av bykmaskin. (Hyresgästen sörjer för uppbevarande av eventuell fast inredning samt dess återmontering)xxArbetet kan beställas av husets fastighetsservice
Rengöring av stanklåsenxx
Rengöring av golvbrunnarxx
Hålla öga på ev. läckage samt meddela disponentenxx
Öppning av stockade avloppsrörxx
Elutrustning
Förnyande av glödlamporxxHela vid flyttning
Förnyande av säkringar och glimtändarexxHela vid flyttning
Reparation av elutrustningxx
Montering av tilläggsantennxxMed lov från disponenten
Övriga tilläggsanslutningarxxMed lov från disponenten
Förnyande av batterier (t ex i brandvarnare)xxLämnas kvar vid flytt
Reparation och förnyande av bastuugnxx
Förnyande av bastustenarxx
Rengöring av kyl-, frysskåpets kondensorxx
Avfrostning av kyl-, och frysskåpxxFöre flytt och uppsägning av elavtalet
Förnyande och montering av brandvarnarexxHyresgästen bekostar batterier
Underhåll och reparation av lägenhetens köksmaskinerxx
Balkong
Reparation av vägg-, tak- och golvytorxx
Renhållning samt snöröjningxx
Terrass (lägenheter på marknivå)
Renhållning samt snöröjningxx
Skötsel av eventuella planteringarxx
Övriga uteområden
Bortplockning av hundavföring och dyliktxxDjurets ägare ansvarar
Bortplockning av tobaksfimpar eller annatxxDen som röker eller skräpar ner ansvarar
Snöplogning och sandning av parkeringsområdexx
Övrigt
Hyresgästens hemförsäkringxxObligatorisk

Hyran skall betalas den 5:e varje månad. Betalningsuppgifterna för betalningen av hyran hittar du i hyresavtalet. Referensnumret  är det samma varje månad – kom ihåg att använda referensnumret för att betalningen skall riktas till rätt konto!

Vi rekommenderar att du gör ett e-fakturaavtal i nätbanken då den första hyran betalas. Efter det kommer en ny hyresfaktura in i nätbanken varje månad. Du kan också kontrollera dina kommande samt gjorda hyresbetalningar i mobilapplikationen Kodia.

Hyran höjs årligen i proportion till kostnadsindex för fastighetsunderhåll, om inte annat avtalats. Justeringstidpunkten är det datum som står inskrivet  i hyresavtalet.

Enligt lagen har du som hyresgäst inte rätt att utföra ändrings- eller reparationsarbeten i lägenheten utan hyresvärdens tillstånd. Du behöver alltså vårt tillstånd till exempel för målning, tapetsering och ändring av den fasta inredningen.

Om du får tillstånd att utföra ändrings- eller reparationsarbeten i lägenheten bör vi skriftligt avtala om ersättning för arbete och material, innan arbetet utförs. Du bör också ge oss möjlighet att på en avtalad tid kontrollera de utförda arbetena.

Som hyresgäst får du sätta sin personliga prägel på lägenheten genom att sätt upp tavlor och hyllor på väggarna. Men kom ihåg att onaturligt många och stora borr- och spikhål kan räknas som onormalt slitage. Om du är osäker på vad du får göra, kontaktas oss på HSS.

Som hyresgäst är du skyldig att omsorgsfullt sköta om lägenheten och se till att alla som använder lägenheten iakttar fastighetens ordningsbestämmelser.

Harry Schaumans Stiftelse kräver att du som hyresgäst förbinder dig att teckna och behålla en hemförsäkring under hela den tid som du hyr lägenheten. Våra försäkringar ersätter inte din lösa egendom eller kostnaderna för eventuell tillfälliga bostad.

Kom ihåg att det inte är tillåtet att röka i lägenheten och inte eller på inglasade balkonger!

Underuthyrning

Med underuthyrning avses att huvudhyresgästen hyr ut en del av lägenheten som den själv bor i till en annan person. Du har rätt att ta en underhyresgäst om hyresvärden godkänner det.

Som huvudhyresgästen har du fullt ansvar för hyresbetalningen samt full ersättningsskyldighet för skador som underhyresgästen åsamkat lägenheten.

Uthyrning i andra hand

Med uthyrning i andra hand menas att du som huvudhyresgästen hyr ut hela lägenheten till en annan person. Du behöver hyresvärdens tillstånd för detta.

Också i det här fallet har du som huvudhyresgästen fullt ansvar för hyresbetalningen samt full ersättningsskyldighet för skador som underhyresgästen åsamkat lägenheten.

I bostadsfastigheter bor man tätt och därför kan det hända att du i din egen bostad kan höra andra boenderelaterade ljud från gården, trappuppgången eller grannbostäderna. Därför uppmuntras alla hyresgäster att ta hänsyn till andra.

Ljuden av normalt boende som kommer från duschen, toaletten eller från att tvätta är för det mesta normala boendeljud, likaså ljuden från barn som leker under vakna timmar och ljuden från normala rörelser i lägenheten och i trapphuset, oavsett tid på dygnet. Under den tid då tysthet råder i fastigheten (se den egna fastighetens ordningsregler), är det dock bra att du undviker att orsaka onödiga ljud i alla delar av fastigheten. Att orsaka höga ljud på natten måste alltså undvikas. Typiska exempel på ett störande boende är bråk med höga röster och hög musik.

Vad kan du göra vid störande boende?

Om grannens boende stör dig är det bäst att ta kontakt med den granne som det berör och sakligt berätta för den vad som är störande. Det kan vara så att grannen själv inte ens vet att hen stör andra.

Om störningen trots det fortsätter ska du anmäla det genom att sända en e-post till hyresvärden Harry Schaumans Stiftelse, info@hss.fi. Vi tar inte hänsyn till klagomål som görs per telefon eller anonymt. Ange i anmälan vilken granne det gäller, vad störningen handlar om och tidpunkten för händelsen (datum och tid) samt hur länge störningen har pågått. Berätta också om du redan har varit kontakt med grannen.

Efter anmälan kommer vi att utreda ärendet. Vi är i kontakt med den som orsakar störningen och kräver att den ändrar sitt boendebeteende. Vi berättar inte åt den som orsakar störningen vem som har gjort anmälan. Beroende på hur allvarlig störningen är och hur många störningsanmälningar som utfärdats kan vi ge en skriftlig varning till den som stör.

Om störningarna fortsätter efter din anmälan, ska du göra en ny skriftlig anmälan om störande boende. Efter detta kan vi som hyresvärden se över möjligheterna att säga upp hyresavtalet för den som stör.

Om störningen är mycket allvarlig eller om situationen är hotfull ska du polisanmäla.

Harry Schaumans Stiftelse använder systemet Kodia för att hantera hyresavtal. Ladda ner appen för Android från Google Play Store eller för iOS från App Store. Applikationen finns under namnet Kodia. Användarnamn är den e-postadress som anges i hyresavtalet. Ett e-postmeddelande med instruktioner om hur lösenordet skapas sänds till e-postadressen. Om det inte finns en e-postadress i hyresavtalet sänd e-postadressen till hyresvärden som ger tillgång till Kodia-appen. Kodia-hyresapplikationen möjliggör elektronisk hantering av ärenden när som helst och var som helst.

I Kodia-hyresapplikationen kan du

  • Se och uppdatera egen information
  • Hitta hyresavtalet
  • Se framtida hyror samt andra betalningar
  • Ta emot information och meddelanden
  • Skicka meddelanden till hyresvärden
  • Se allmänna instruktioner samt andra regler
  • Avsluta hyresavtal elektroniskt

Hittar du inte vad du söker?