Ordningsregler – BAB Solsidan i Vasa

Ordningsreglerna är till för trivseln i fastigheten. De som bor i huset bör se till att även gäster följer ordningsreglerna.

Allmänna bestämmelser gällande ordningen
 • Ingen får med sitt uppförande eller på annat sätt i onödan störa andras boendetrivsel. Boende i huset bör annars också följa bestämmelser angående förutsättningarna för normalt hemfrids beteende.
 • Boende i huset har ansvar för att deras gäster också följer dessa ordningsregler.
 • Alla personer som bor i huset över 14 dygn eller som vistas regelbundet vid bostadsbolaget räknas som boende. Varenda ovannämnd person som inte gjort separat flyttanmälan till bostadsbolaget, bör anmäla sitt namn, födelsetid, vistelsens längd och officiella kontaktuppgifter till bostadsbolagets disponent.
 • Till huset har det utfärdats en räddningsplan.
Allmänna utrymmen
 • Ytterdörrarna hålls i lås
 • I de allmänna utrymmena bör man röra sig utan att väsnas och onödig vistelse i utrymmena är förbjudet.
 • Användningen av de allmänna utrymmena bör ske prydligt och med ordning.
 • Rökning är förbjuden i allmänna utrymmen.
Gårdsområden
 • Gårdsområdet bör hållas snyggt och prydligt.
 • Hushålls-, återvinningsbara avfall och annat skräp bör föras till de reserverade avfallskärlen vid avfallsskjulet. Boende i huset bör själva sköta om och transportera bort sina möbler, hushållsmaskiner, problemavfall (bl.a. olja, bildäck, bilbatteri) och reparationsavfall.
 • Det är förbjudet att skada träd och buskar.
 • Cyklar och övriga transportmedel bör hållas på deras reserverade platser.
 • Det är strängt förbjudet att kasta skräp eller tobaksfimpar från balkongen.
Parkering, bilplatser
 • Som fastighetsägare och innehavare bör man se till att alla räddningsvägar hålls i körskick och hinderfria samt att de är märkta tillbörligt.
 • På räddningsvägen dvs på gården, får man inte parkera sitt fordon eller placera något annat hinder. (Räddningslagen 13.6.2003/468)
Lägenheterna och bevarandet av boendefriden
 • Olika slag av oväsen och vållandet av oljud är förbjudet mellan klockan 22:00 och 7:00. Familje- och andra fester eller besök som förekommer på natten, bör meddelas till grannarna.
 • Lägenheterna bör skötas noga. Vattenläckage, värme- och vattenanordningar samt avlopp och andra ledningsskador som förorsakats av fel på insidan bör genast meddelas till disponenten eller fastighetsservicen (kontaktuppgifter finns vid trapphusets anslagstavla). Ifall man inte meddelar om skador kan det leda till ersättningsskyldighet för den boende.
 • Oljud som orsakas av ändrings- och reparationsarbete bör genomföras utan att orsaka störningar för grannarna. För att stänga av vatten- samt elledningar, krävs bolagets tillstånd.
 • I WC- och andra avlopp får ej hällas eller släppas ut avfall som kan orsaka stockningar eller skador. Inte heller problemavfall eller mediciner får slängas i avloppsnätverket.
 • Man får inte vädra lägenheterna till trapphuset.
 • Ingen får med sitt uppförande störa den allmänna ordningen, riskera andras säkerhet, offentligt såra anständigheten, orsaka oredlighet eller förargelse vid bolagets områden.
Byggnadernas underhåll
 • Nedsmutsning av trappor, korridorer och väggar är strängt förbjudet. Den som på ett eller annat sätt gör sig skyldig till nedsmutsning, bör genast ta hand om rengöringen. I trapphusen och i korridorerna får man inte ha oljud, och inte heller vistas i, i onödan.
 • Förstörning av byggnaden, fönster, väggar etc. kräver en full ersättning av personen som orsakat dessa skador. Vid vattenlednings läckage, fasta elapparaters fel och andra rör skador bör den boende meddela disponenten eller gårdskarlen för att undvika att bli ersättningsskyldig. Kontaktuppgifter finns vid trapphusens anslagstavla.
 • Reklamskyltar, affischer, externantenner etc. anläggningar är förbjudet att självmant sätta upp utan lov från styrelsen.
 • I trapphuset är det förbjudet att förvara saker. (Räddningslagen 13.6.2003/468)
Dammning
 • Damning av mattor och sängkläder är tillåtet på gården vid dess avsedda plats
 • Vid balkongerna är det endast tillåtet att vädra sängkläder samt borsta av kläder.
Husdjur
 • Husdjuren bör vara kopplade utanför lägenheterna samt vid gårdsplanen och får inte heller störa andra som bor i huset.
 • Husdjuren får inte heller smutsa ner bolagets byggnader eller fastighetens område. Ägaren är skyldig att städa undan djurets avföring med det samma, annars blir ägaren ersättningsskyldig för städkostnaderna.
 • Rastning av djuren vid och intill barnens lekplatser är förbjudet. (Ordningslagen 23.6.2003/612 14)
 • Det är förbjudet att mata fåglar.
Övervakning och brott mot ordningsreglerna
 • Dessa ordningsregler kan styrelsen redigera om det behövs. Ändringarna bör läggas fram på anslagstavlan för de boende.
 • Om man bryter mot ordningsreglerna kan det leda till skadeersättningar, förlust av besittningsrätt av lägenheten eller hävande av hyresavtalet.
 • Styrelsen, disponenten och servicemännen övervakar att dessa givna anvisningar och bestämmelser följs. Man bör följa deras anmärkningar.

Bostads Ab Solsidan
Ordningsreglerna har bekräftats i bolagsstämman den 11.9.2019