Juristutbildningen i Vasa mår bättre än någonsin

Harry Schaumans Stiftelse har stött den tvåspråkiga juristutbildningen i Vasa ända sedan starten. Nyligen var man med och säkrade att utbildningen kan ta in betydligt fler studerande än förut.

Sommaren 2024 står Helsingfors universitets juristutbildning i Vasa inför en flytt till större utrymmen. År 2023 utökades nämligen antagningen från 40 till 60 studerande på grund av ett stort sug från arbetsmarknaden. Det här innebär förstås också högre kostnader, och professor Marcus Norrgård har fått jobba hårt för att säkra finansieringen. 

– Finansieringen är som att lägga ett pussel – får du en ombord så kommer de andra också lättare. Denna gång gick det vägen eftersom jag lovade universitetet att skaffa extern finansiering för hälften av utgiftsökningen, berättar Norrgård.

Marcus Norrgård.

Jurist­utbild­ningen i Vasa har alltid haft extern finan­sie­ring ända sedan den start­ade år 1991. Unge­fär hälf­ten av finan­sie­ringen kommer från Helsing­fors universi­tet och andra hälften från olika stiftel­ser och offent­liga instan­ser såsom Vasa stad. Harry Schau­mans Stift­else har stött utbild­ningen år­ligen ända sedan starten, och stiftel­sen spelade en avgö­rande roll också när mängden antagna ökade år 2023. 

– HSS stöd är viktigare än bara den summa pengar de ger. Deras starka stöd signalerar också åt andra finansiärer att den här utbildningen är värd att satsa på. Dessutom är vi väldigt tacksamma över den här typen av basfinansiering då många stiftelser hellre vill stöda enskilda projekt, förklarar Norrgård.

När utbildningen i tiderna startade var orsaken en lokal brist på domare som kunde svenska, och efterfrågan på jurister är fortfarande hög idag både inom det offentliga och inom näringslivet. Också om inte alla studerande stannar kvar i Österbotten efter avslutade studier menar Norrgård att regionen ändå drar stor nytta av att utbildningen. 

– Studietiden är ju ofta en av de roligaste tiderna i livet som man minns med varma känslor. De som åker härifrån blir Vasa-ambassadörer för resten av livet. Och de som stannar kvar stärker förstås regionen och näringslivet ännu mer genom sin kompetens. 

Juristutbildningen i Vasa spelar också en viktig roll för det svenska i Finland. Studerandena kommer från båda språkgrupperna och ungefär hälften av föreläsningarna är på svenska och andra hälften på finska. Det är alltså närapå omöjligt för de studerande att inte lära sig det andra språket åtminstone till en del.

– Kunskaper i svenska står högt i kurs bland våra finskspråkiga studerande. Svenskan är eftertraktad på arbetsmarknaden då det finns så många företag som har starka band till Sverige genom export eller ägande, säger Norrgård. 

Harry Schaumans Stiftelse har stött Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa i många år. År 2023 uppgick understödet till 30 000 euro.