Utdelning av understöd 2021

Stiftelsens utdelning år 2021 uppgick till 700.000 euro. Av detta belopp tillföll 490.000 euro Svensk-Österbottniska Samfundet.

Från föregående år finns reserverade medel om 38.741 euro. Vid Harry Schaumans Stiftelses styrelsemöte 11.5.2021 beslöts att understöd om sammanlagt 237.250 euro delas ut. Resterande utdelningsmedel om 11.491 euro kommer att delas ut senare under år 2021.

Här hittar du förteckningen över utdelade understöd i sin helhet.