Utdelning av understöd 2024

Utdelning 2024

Stiftelsens utdelning år 2024 uppgick till 1.200.000 euro. Av detta belopp tillföll 840.000 euro Svensk-Österbottniska Samfundet.

Från föregående år finns reserverade medel om 36.867 euro. Harry Schaumans Stiftelses styrelse har beslutat att understöd om sammanlagt 284.850 euro delas ut. Resterande utdelningsmedel kommer att delas ut senare under år 2024.

Här hittar du förteckningen över utdelade understöd i sin helhet.