Utdelning av understöd 2022

Utdelning 2022

Stiftelsens utdelning år 2022 uppgick till 1 000.000 euro. Av detta belopp tillföll 700.000 euro Svensk-Österbottniska Samfundet.

Från föregående år finns reserverade medel om 13.491 euro. Vid Harry Schaumans Stiftelses styrelsemöte 17.5.2022 beslöts att understöd om sammanlagt 284 850 euro delas ut. Resterande utdelningsmedel om 29 354 euro kommer att delas ut senare under år 2022.

Här hittar du förteckningen över utdelade understöd i sin helhet.